Koldioxidneutral sedan 2015

Upptäck hur vi kämpat för att bli koldioxidneutrala!
 

Koldioxidneutral sedan 2015

För att bidra utan dröjsmål till stabilisering av klimatet har vi beslutat att bli ett koldioxidneutralt företag redan 2021. Vi är medvetna om nödläget för klimatet och har även försökt kompensera våra historiska koldioxidutsläpp sedan 2015.

Till Jordens dag, den 22 april 2021, blev Hardloop koldioxidneutralt med retroaktiv effekt ända till 2015!

Det är med stor entusiasm och ödmjukhet som hela Hardloop-teamet har anammat denna nya status som vi ser som en startpunkt och inte ett slut. Upptäck våra åtgärder för att bli klimatneutrala på denna sida!

Varför är det viktigt att bli koldioxidneutral?

För att respektera Parisavtalet: Parisavtalet om klimatet (COP21) som skrevs under den 22 april 2016 - Jordens dag - har som mål att världsekonomin ska vara klimatneutral från och med 2050. Mer än 180 länder har ratificerat avtalet, vars mål är att begränsa klimatuppvärmningen till 1,5 °C jämfört med förindustriella nivåer genom att minska utsläppen av CO2 (koldioxid).

För att begränsa klimatuppvärmningen: Utsläppen av CO2 (koldioxid), som beror på våra produktions- och konsumtionssätt, är i hög grad orsaken till den globala klimatuppvärmningen. Denna uppvärmning är förödande för livet på jorden och den orsakar många klimatkatastrofer: torka, översvämningar, cykloner, smältande glaciärer, utrotning av djurarter ...

Växthuseffekten är ett naturligt fenomen och oumbärlig för livet på jorden. Utan växthuseffekten skulle temperaturen på vår planet vara -18 °C i stället för nuvarande medeltemperatur på 15 °C. Jorden får energi från solen i form av strålning. Solstrålarna korsar atmosfären, som består av gaser, och når jordytan. Luften, haven och marken absorberar energin från dessa strålar. Den absorberade energin frigörs i form av värme, och det är infraröd strålning. Växthuseffektens gaser (bland andra CO2) håller kvar och stöter tillbaka dessa infraröda strålar mot jordytan. Detta fenomen bidrar till att värma upp planeten på ett naturligt sätt. Men överproduktionen av växthusgaser, till exempel CO2 som släpps ut på grund av människans aktiviteter, orsakar störningar i klimatet.

Enligt FN-organet Meterologiska världsorganisationens nyhetsbulletin var den senaste gången som jorden hade en jämförbar halt av CO2 (det vill säga över 400 ppm) för tre till fem miljoner år sedan: temperaturen var 2 till 3 °C högre och havsnivån var 10 till 20 meter högre än i dag. Det är nödvändigt att agera nu och inte vänta.

« Våra barn måste få kunna njuta av att vandra, springa, glida, klättra och utforska en frisk planet. Det är därför som vi har beslutat att absolut inte vänta och att snabbt bli koldioxidneutrala. » Julien JEREMIE - Medgrundare av Hardloop

Hur har Hardloop blivit koldioxidneutral?

Etapp 1: Mätning av våra utsläpp
För att uppnå klimatneutralitet har vi först och främst kartlagt våra koldioxidutsläpp i samarbete med ClimatePartner (oberoende aktör som är specialiserad på klimatskydd). Först har vi beräknat våra direkta utsläpp (för uppvärmning, scope 1) och indirekta för upphandlad energi (elektricitet, scope 2). Sedan har vi lagt till de indirekta utsläpp som vi har mindre direkt kontroll över (scope 3). Förutom de vanliga utsläpp som hör till scope 3 (affärsresor, användning av servrar, distansarbete osv.) har även de utsläpp som är förknippade med produkter (emballage och kundleveranser) kalkulerats och tagits med i beräkningen.

Redovisning av våra koldioxidutsläpp har gjorts på basis av GreenHouse Gas Protocol.

Läs mer om ClimatePartner

Etapp 2: Minskning av våra utsläpp
För att nå målet för COP21 och bidra till en värld som är klimatneutral är det nödvändigt att vi alla minskar på utsläppen. Det är därför som vi gör mycket för att minska våra utsläpp: vi förflyttar oss med cykel, väljer grön energi, återvinner eller återanvänder kartonger, inför distansarbete, erbjuder en katalog med 15 % miljödesignade produkter och 90 % till år 2023 … och det är bara början! Trots våra ansträngningar har vi likväl en del utsläpp från vår verksamhet som vi ännu inte lyckats eliminera. Därför måste vi alltså kompensera för dem för att vara klimatneutrala.

Läs mer om våra miljöåtgärder

Etapp 3: Kompensering för våra CO2-utsläpp
Efter vår kartläggning av våra koldioxidutsläpp har vi letat efter projekt som minskar kvantiteten av CO2 i atmosfären och alltså skyddar klimatet för att därmed kompensera för våra utsläpp. Vi har varit en engagerad aktör från starten med återvinning och trädplanteringar, och vi vill naturligtvis fortsätta med åtgärder för att kompensera för våra CO2-utsläpp. Därför har vi beslutat att stödja 3 projekt:

Vad betyder det att ett företag är koldioxidneutralt?

Företag betecknas som klimatneutrala när deras CO2-utsläpp har kalkylerats och kompenserats genom bidrag till internationellt erkända projekt för klimatskydd. Kompenseringen av CO2-utsläpp, som sker efter förebyggande och reducerande åtgärder, är ett viktigt steg i alla globala åtgärder för att skydda klimatet.

Växthusgaser och CO2 sprids konstant ut i atmosfären så att koncentrationen av dem är nästan likadan runt hela planeten. Var utsläppen sker eller elimineras spelar alltså liten roll för koncentrationen av växthusgaser och den globala växthuseffekten.

Följaktligen är det möjligt att kompensera de utsläpp som inte kan undvikas lokalt med klimatskyddsprojekt någon annanstans.

Vad är ett klimatskyddsprojekt?

Klimatskyddsprojekt spelar en avgörande roll i kampen mot den globala uppvärmningen genom att reducera växthusgaser enligt ett certifierat förfarande. Dessa projekts inriktning kan vara att skydda eller återplantera skogar eller utveckla förnybar energi. Dessutom bidrar de till hållbar utveckling i de länder där de genomförs genom att till exempel skapa tillgång till rent dricksvatten eller genom att utveckla lokal infrastruktur och skapa arbetstillfällen eller bevara biologisk mångfald.

FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling är ett internationellt erkänt instrument för att mäta de positiva effekterna av åtgärderna. Målen har olika infallsvinklar, från avskaffande av fattigdom eller hunger och tillgång till utbildning och arbete till utveckling och tillgång till ren energi för alla.

De valda klimatskyddsprojekten ska följa internationellt erkända standarder och är därför föremål för certifiering och kontroll i enlighet med de mycket strikta kriterierna för standarder som "Gold Standard" eller "Verified Carbon Standard" (VCS). Detta gör det möjligt att garantera och regelbundet kontrollera att projekten väl motsvarar klimatskyddsmålen. Ett av de viktigaste kraven är att projekten verkligen innebär ytterligare åtgärder och att deras bidrag till att minska CO2 i atmosfären är mätbar.

För att ett projekt ska erkännas som ett klimatskyddsprojekt måste det uppfylla följande kriterier:

Additionalitet: Endast projekt som är beroende av ytterligare finansiellt stöd godkänns. Projektet ska följaktligen bara kunna genomföras tack vare den ersättning som erhålls i utbyte mot minskning av CO2-utsläpp. Projektet ska helt och hållet finansieras av försäljningen av utsläppsrätter. Att inga andra finansieringsmöjligheter förekommer måste kunna bevisas. Projekt som är ekonomiskt lönsamma och skulle kunna genomföras utan dessa inkomster, uppfyller de inte detta kriterium och kan därför inte dra nytta av kompensation för CO2-utsläpp.

Dubbel redovisning är utesluten: Minskningen av CO2 får bara beräknas en gång och den får inte ha redovisats någon annanstans. Garantier för detta måste ges av den som är ansvarig för projektet. Sålunda kan inte en solkraftsanläggning som producerar grön elektricitet ingå i ett klimatskyddsprojekt om den elektricitet som produceras från förnybar energi redan redovisas i landets nationella mål för minskning av utsläpp.

Varaktighet: Utsläppsminskningarna måste ha en minsta varaktighet. Detta kriterium är särskilt viktigt för projekt för skydd och återplantering av skog: projektansvarig måste kunna garantera att de aktuella områdena skyddas under lång tid framöver. Skogar som ska röjas genom brand och kortsiktigt förvandlas till betesmark kan inte ingå i ett klimatskyddsprojekt.

Kontroll av oberoende granskare: Klimatskyddsprojekt måste granskas regelbundet avseende de tidigare nämnda kriterierna, och dessa granskningar ska utföras av oberoende tredje part såsom TÜV, PwC eller SGS. Granskarna kontrollerar efterlevnaden av standarder och kvantifierar i efterhand den effektiva minskningen av CO2. För projekten sammanställs följaktligen regelbundna lägesrapporter.

« Vi är väl medvetna om att detta inte räcker och att vi är långt ifrån att vara perfekta. Tillsammans med dig och våra samarbetspartner har vi fortfarande många långa stigar att vandra. Men vi är säkra på att vi går i rätt riktning ... Vi behöver alla konsumera mindre och på ett bättre sätt! » Guillaume RICHARD - Medgrundare av Hardloop